Skip to main content
 • Gwarancje BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarancje BFG
 • Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Ochroną gwarancyjną objęte są środki pieniężne i należności następujących podmiotów:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych,
  • kas zapomogowo – pożyczkowych,
  • rad rodziców.

  Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności następujących podmiotów:

  • Skarbu Państwa,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa  w ustawie – Prawo bankowe,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
  • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • instytucji finansowych,
  • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
  • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez bank (wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu),
  • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r.  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,  o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • otwartych        funduszy         emerytalnych,             pracowniczych           funduszy         emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

  Środki objęte ochroną gwarancyjną:

  • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,  w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o BFG,
  • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy – Prawo bankowe,
  • kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52 ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
  • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014r.

  W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku,  a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

  W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

  W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania rachunku firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, lub uznanej firmy inwestycyjnej z państwa trzeciego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia, na którym zgodnie z art. 73 ust. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku. Należności klientów niezaspokojone na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym pozostają ich wierzytelnością do firmy inwestycyjnej.

  Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

  • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
  • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
  • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.  o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

  Zakres gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Co do zasady środki są objęte ochroną gwarancyjną w Banku od dnia ich wniesienia na rachunek w Banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości  w złotych 100 000 euro – w całości.

  Spełnieniem warunku gwarancji w przypadku banku jest:

  • wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo bankowe, i ustanowienie zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo
  • wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem  o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG.

  Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  Kwota równowartości w złotych 100.000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od banku.

  Deponent jest uprawniony do dochodzenia od Banku roszczeń ponad kwotę równowartości  w złotych 100.000 euro.

  Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Dowiedz się więcej o gwarantowaniu środków
Znajdziesz nas też tutaj