ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU TZW. WAKACJE KREDYTOWE

ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU TZW. WAKACJE KREDYTOWE

 

 1. Zawieszenie spłaty kredytu odbywa się na podstawie wniosku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców, podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Wniosek może zostać złożony w postaci papierowej albo elektronicznej.
 3. Zawieszenie spłaty dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej.
 4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:
 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.
 1. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu ma zastosowanie do umowy zawartej przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po dniu 1 stycznia 2023 r.
 3. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu, co oznacza, że wydłuża się okres kredytowania.
 4. Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem doręczenia wniosku do Banku, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2022 r., na okres wskazany we wniosku. Dniem doręczenia wniosku jest wyłącznie dzień roboczy. Graniczną godziną uznania wniosku za doręczony w danym dniu jest wpływ wniosku do Banku tego dnia do godziny 1500. Wnioski, które wpłyną do Banku po godzinie 1500 zostaną uznane za doręczone w następnym dniu roboczym.
 5. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie przekazane do Biura Informacji Kredytowej (BIK).